Status učenca perspektivnega športnika oz.
perspektivnega mladega umetnika

V šolskem letu 2020/2021 smo šole na podlagi pojasnil Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport vpeljale nekatere novosti na področju dodeljevanja statusov perspektivnega
športnika oz. perspektivnega mladega umetnika.


Edino merilo za pridobitev statusa perspektivnega športnika je vpis v javno
evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov
, za kar mora poskrbeti
učenčevo športno društvo in urediti vpis v evidenco Olimpijskega komiteja Slovenije.

Z vzpostavitvijo javne evidence registriranih in kategoriziranih športnikov mora uradna oseba,
ki vodi postopek o podelitvi statusa, v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem
postopku po uradni dolžnosti priskrbeti podatke o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo
odločbe. To pomeni, da učencem oz. staršem k vlogi ni potrebno predložiti posebnih
dokazil, saj podatke pridobimo iz javno dostopnih evidenc.