OTROŠKI PARLAMENT ŠOLSKO LETO 2017/2018

TEMA »PASTI MLADOSTNIŠTVA«

 

ORGANIZIRANOST UČENCEV

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov so učenci organizirani v oddelčne skupnosti. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v šolsko skupnost učencev.

Vodja šolske skupnosti na RS in PS bo predlagan na šolski skupnosti učencev.group-296570_640

Delo spremlja in vodi mentorica Vesna Starman.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev.

Pravice in dolžnosti učencev so zapisane v Pravilih šolskega reda, Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni OŠ, v Hišnem redu in v Vzgojnem načrtu.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci … izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.