VPIS

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

POTEK VPISA

Starši so o datumih vpisa obveščeni po pošti, poleg tega pa še na spletni strani šole in oglasnih deskah vrtca oz. šole.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka izda šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

V primeru vpisa oziroma vključitve šoloobveznih otrok s tujimi listinami o izobraževanju v osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji, osnovna šola na podlagi dokazil ugotovi, v kateri razred se bo otrok vključil. Pri tem šola upošteva predložena dokazila o predhodnem izobraževanju in starost otroka. Šola pri vključitvi otroka lahko upošteva tudi njegovo poznavanje slovenskega jezika. Šola učencu ob vpisu oziroma vključitvi izda potrdilo o šolanju.

POSTOPEK PREPISA V DRUGO ŠOLO 

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. Straši lahko vpišejo otroka v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem  soglaša. V primeru, da starši želijo otroka prepisati na šolo v drugem šolskem okolišu,  morajo:

  • otroka obvezno vpisati na šolo v svojem šolskem okolišu in to šolo obvestiti, da bodo oddali vlogo na drugo šolo;
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) nasloviti pisno vlogo za prepis.

O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želijo starši prepisati otroka.

ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi, odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok zaradi zdravstvenih in drugih razlogov ni pripravljen za vstop v šolo.

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

V primeru, da želijo starši odložiti šolanje svojega otroka, morajo oddati vlogo najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis. Z vložitvijo vloge o odložitvi šolanja se morata strinjati oba starša. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec in vzgojitelj oziroma učitelj.

Vloga za odložitev šolanja